Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras payının devri sözleşmesi Türk Medeni Kanunu'nun 677. maddesinde düzenlenmiştir.

"Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.

Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar."

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ BELİRLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA YAPILABİLİR

Buna göre miras payının devri mirasın açılmasından sonra ve mirasın paylaşılmasından önce yapılabilecektir. Mirasın açılması, mirasbırakanın ölümüyle gerçekleşir. Mirasın paylaşılması ise miras bırakanın mal varlıklarının mirasçılar arasında bölüşülmesi anlamına gelir. Yani, miras payının devri sözleşmesinin geçerli olabilmesi için mirasbırakanın ölmesi ile mirasın bölüşülmesi arasındaki bir zamanda yapılması gerekmektedir.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ YAZILI OLARAK YAPILMALIDIR

Kanun miras payının devri sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasını yeterli görmüştür. Ancak taraflar arasında yapılan adi yazılı sözleşmeler zamanla kaybolabileceği, yıpranabileceği, yazıların uçabileceği için bu tür sözleşmeler uygulamada genellikle noterliklerde yapılmaktadır.

KARŞILIKSIZ YAPILABİLECEĞİ GİBİ BİR KARŞILIĞA DA BAĞLANABİLİR

Miras payının devri sözleşmesi karşılıksız olarak yapılabileceği gibi herhangi bir karşılığa bağlı olarak da yapılabilir. Yani payını devreden mirasçı payını bedelsiz olarak devredebileceği gibi, miras payına karşılık ödeme ya da tarafların belirleyebileceği başka bir karşılık alabilir.

​Miras payını devreden mirasçının atanmış ya da kanuni mirasçı olması fark etmemektedir. Her iki durumda da mirasçı, miras payının devri sözleşmesi yapabilir.

​Bir mirasçı miras payını tamamen devredebileceği gibi payının bir kısmını da devredebilir. Miras payını tamamen devreden mirasçının mirasın paylaşılmasına katılmasına gerek kalmaz. Ancak miras payının bir kısmını devreden mirasçı payı oranında paylaşıma katılabilecektir.

MİRASTAN FERAGATLE KARIŞTIRILMAMALIDIR

Miras payının devri, mirastan feragatle karıştırılmamalıdır. Zira mirastan feragat ancak mirasbırakanın sağlığında mirasbırakanın katılımı veya izniyle gerçekleşebilir. Dolayısıyla mirastan feragat olabilmesi için mirasbırakanın hayatta olması gereklidir.

MİRASIN REDDİ İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR

Miras payının devri, mirasın reddi ile de karıştırılmamalıdır. Mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın hak ve alacaklarından faydalanamayacağı gibi borçlarından da sorumlu tutulamaz. Ancak bir mirasçı payının tamamını devretse bile tereke alacaklılarına karşı beş yıl boyunca sorumlu olmaya devam edecektir.