Boşanma Davası Devam Ederken İşten Ayrılma Hükmedilecek Nafaka ve Tazminatı Etkiler Mi?

Boşanma davası devam ederken tarafların işten ayrılması, iş yerini kapatması, gelirinin azalması gibi ekonomik gücünü sarsıcı nitelikteki gelişmeler devam etmekte olan davada hükmedilecek tutarları etkilemez. Ekonomik durumun değişmesiyle ilgili nafakanın ve tazminatın artırılması veya azaltılması yolundaki talepler ayrı bir dava ile öne sürülmelidir.

Davaya konu olayda karı koca birbirleri aleyhinde boşanma davası açmış; yerel mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve davacı karşı davalı koca aleyhine 10.000 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminat ile aylık 500 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Bunun üzerine davacı koca kararı temyiz etmiş, temyiz dilekçesinde de dava devam ederken işinden ayrılmak zorunda kaldığını, ekonomik koşullarının kötüye gittiğini, bu nedenle aleyhine hükmedilen aylık 500 TL'nin çok fazla olduğunu belirtmiştir. Yargıtay yaptığı incelemede "... davacı/karşı davalı kocanın çalıştığı işten ayrıldığı da nazara alındığında hüküm altına alınan nafaka miktarının çok olduğu..."gerekçesiyle temyiz talebini kabul etmiştir. Yerel mahkeme önüne tekrar gelen dosyada "her davanın açıldığı tarihteki vaka ve olgulara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek önceki kararında direnmiştir. Direnme kararı üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/2-46 Esas, 2015/1158 Karar sayılı 08.04.2015 tarihli kararında "Bozma ilamında sözü edilen, davacı/karşı davalı (koca)nın çalıştığı işten ayrıldığı olgusunun, ancak davanın açılmasından önce gerçekleşmesi halinde ve buna davada dayanılması durumunda hükme esas teşkil edebileceği kuşkusuzdur. Dava tarihinden sonra temyiz aşamasında davacı/karşı davalı kocanın çalıştığı işten ayrılması halinde ise, bu yeni olgunun, nafakanın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla açılacak yeni dava sırasında dikkate alınabileceği, her türlü duraksamadan uzaktır. Hal böyle olunca; Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, karar tarihinden sonra davacı/karşı davalı (koca)nın çalıştığı işten ayrılmasının değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir." değerlendirmesini yaparak yerel mahkemenin direnme kararını onamıştır.

​Yargıtay, kararında her davanın açıldığı andaki olay ve olgulara göre değerlendireceğine vurgu yapmıştır. Taraflardan biri ekonomik durumunun bozulması nedeniyle nafaka veya tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını talep ediyorsa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na göre, bu talebini ayrı bir dava açarak yerine getirmelidir.